Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden BeneluxKozijn.

DEFINITIES

 1. Onder leverancier wordt verstaan: de onderneming (hierna: BeneluxKozijn).
 2. Onder afnemer / opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft gegeven.
 3. Onder consument wordt verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 4. Onder gevelelementen wordt verstaan: kozijnen, deuren en ramen.
 5. Onder werkdagen wordt verstaan: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, Nieuwjaar, tweede paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd.
 6. Onder dagen wordt verstaan: alle kalenderdagen.
 7. Onder opdracht / overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan BeneluxKozijn zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever verbindt om werkzaamheden voor deze opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

ARTIKEL IALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met BeneluxKozijn betreffende de verkoop, bewerking, verwerking en plaatsing van gevelelementen, inclusief bijkomende werkzaamheden die benodigd zijn om de levering, bewerking, verwerking en/of plaatsing mogelijk te maken in een woning.
 2. De voorwaarden zijn niet van toepassing op werkzaamheden van bouwconstructieve aard, voor zover deze niet vallen onder de bijkomende werkzaamheden zoals in lid 1 omschreven. Hiervoor dient BeneluxKozijn een overeenkomst van aanneming van werk of een overeenkomst voor het verrichten van diensten af te sluiten.
 3. Onder levering van het product wordt verstaan: de levering en montage door BeneluxKozijn van één of meer gevelelementen met specificaties, afgestemd op de woning van de afnemer, die voldoen aan de strengste eisen op de productie en montage en de controle daarop.

ARTIKEL IIOFFERTE

 1. Offerten hebben een geldigheidsduur van twee maanden en worden vergezeld van tekeningen en principedetails. Offertes gemaakt tijdens een speciale actie hebben een geldigheid van twee weken .
 2. Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. De door BeneluxKozijn overlegde detailtekeningen en beschrijvingen worden als algemene richtlijnen beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke afwijkingen, zal BeneluxKozijn de afnemer onmiddellijk informeren. Toleranties dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. In geval van beschermd stadsgezicht of indien de klant ( consument ) bijzondere specifieke profielen wenst , dient dit per aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan BeneluxKozijn BV en dit ten laatste 5 dagen na de exacte inmeting. In alle andere gevallen gaan we er van uit dat de profielen de standaard uitvoering genieten. Het is aan de klant , in geval van twijfel , om de details van de technische tekeningen op te vragen. Indien aan beide bovenvermelde punten niet wordt voldaan , is er geen verhaal mogelijk tegenover BeneluxKozijn BV.
 4. De door BeneluxKozijn uitgebrachte offerte, evenals de door BeneluxKozijn vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van BeneluxKozijn, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De afnemer zorgt ervoor dat er geen gegevens betreffende de door BeneluxKozijn gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven door BeneluxKozijn.

ARTIKEL IIIOVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door BeneluxKozijn. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.
 2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van BeneluxKozijn op verrekening van meerwerk onverlet.
 3. De offerte van BeneluxKozijn omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de offerte omschreven product, behoudens de in artikel V lid 1 bedoelde werkzaamheden. Van meerwerk kan sprake zijn in potentiële specifieke gevallen, zoals opgenomen in de overeenkomst. Extra opdrachten worden wel als meerwerk beschouwd.
 4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van BeneluxKozijn binden BeneluxKozijn niet dan nadat en voor zover zij door BeneluxKozijn schriftelijk zijn bevestigd. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.

ARTIKEL IVPRIJS

 1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan adres dat door de afnemer is opgegeven.
 2. De prijzen, genoemd in de offerte, zijn twee maanden geldig.
 3. Prijsstijgingen die zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst worden niet doorberekend.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg of door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is BeneluxKozijn gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

ARTIKEL VMONTAGE

 1. Werkzaamheden met betrekking tot metselen,verwijderen asbest, tegelzetten, stukadoren, betonstorten, schilderen, centrale verwarming aanleggen en dergelijke zijn, tenzij anders omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van de afnemer. Demonteren van het oude kozijn en monteren van het (stel)kozijn zijn wel onderdeel van de opdracht.
 2. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:
  1. het personeel van BeneluxKozijn en alle overige voor montage te werk gestelde personen door BeneluxKozijn hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, alsmede te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten;
  2. het bouwwerk voor vrachtauto's aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg;
  3. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van BeneluxKozijn zijn;
  4. de benodigde vergunningen en ontheffingen zijn verleend;
  5. eventueel herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt.
 3. Kosten van vergunningen en precariorechten zijn voor rekening van de afnemer.
 4. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als - alle omstandigheden in aanmerking genomen - redelijk is.
 5. Kosten die ontstaan doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de voorwaarden die in dit artikel zijn gesteld, zijn voor rekening van de afnemer.
 6. Bij oplevering zullen partijen, indien de afnemer dat wenst, een gezamenlijke opleveringscontrole uitvoeren, waarbij netheid van uitvoeren, comfort, bediening, maar ook technische aspecten van het product aan de orde komen. Deze controle vindt plaats aan de hand van een vastgestelde controlelijst.
 7. De prijs aangegeven in de overeenkomst is exclusief het plaatsen van steigers of het inschakelen van een hijskraan indien blijkt dat dit noodzakelijk is bij de montage.
 8. De aanwezigheid van asbest dient door de afnemer ( opdrachtgever ) uitdrukkelijk schriftelijk vooraf te worden aangegeven aan BeneluxKozijn BV . Het verwijderen hiervan valt volledig ten kosten van de afnemer ( opdrachtgever). Deze werken zullen steeds door een gespecialiseerde firma worden verwezenlijkt geheel buiten de bestaande overeenkomst tussen afnemer en BeneluxKozijn BV.

ARTIKEL VILEVERTIJD

 1. De levertijd omvat de aflevering en montage door BeneluxKozijn van de producten op het adres dat door de afnemer is opgegeven.
 2. De levertijd gaat in op het laatste tijdstip van de navolgende momenten:
  1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  2. de dag van ontvangst door BeneluxKozijn van de noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens en dergelijke voor de uitvoering van de opdracht, waaronder de eerst benodigde werktekeningen die door de afnemer zijn goedgekeurd;
  3. de dag van ontvangst door BeneluxKozijn van het bedrag dat volgens de overeenkomst voor aanvang van de werkzaamheden door de afnemer dient te worden voldaan.
   Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van BeneluxKozijn ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
   Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.
 3. De levertijd is gebaseerd op de geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door BeneluxKozijn bestelde materialen en diensten die benodigd zijn voor de uitvoering van het werk. Indien buiten schuld van BeneluxKozijn vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd - indien nodig - verlengd.
 4. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als opgeleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan in het bouwwerk zijn aangebracht. Dit houdt in dat het ontbreken van ondergeschikte onderdelen die geen afbreuk doen aan het functioneren van de gemonteerde producten, oplevering niet in de weg staat.
 5. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat BeneluxKozijn van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
  Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
 7. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete blijft beperkt tot ten hoogste in totaal 5% van de overeengekomen prijs voor het gedeelte dat niet tijdig is geleverd.
 8. BeneluxKozijn heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties te factureren.
 9. Indien de afnemer na ingebrekestelling verzuimt producten af te nemen, zal BeneluxKozijn deze producten voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. Deze opslag laat de verplichting van de afnemer tot betaling van de producten en zijn overige verplichtingen onverlet.

ARTIKEL VIIOPLEVERING EN RECLAMERING

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. indien BeneluxKozijn schriftelijk of mondeling aan de afnemer heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden, waarbij de afnemer het werk heeft goedgekeurd. De opleveringscontrole vindt plaats aan de hand van de opleveringscontrolelijst. Deze lijst dient door BeneluxKozijn en de afnemer te worden ondertekend.
  2. na verloop van acht dagen nadat BeneluxKozijn de afnemer schriftelijk heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de afnemer heeft nagelaten een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten.
 2. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring. Kleine gebreken zullen door BeneluxKozijn zo spoedig mogelijk worden hersteld.
 3. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken van door BeneluxKozijn geleverde en gemonteerde producten dient te geschieden bij de gezamenlijke opleveringscontrole volgens lid 1.a. dan wel als de procedure van lid 1.b. is gevolgd. Bij overschrijding van de termijn van lid 1.b. vervalt elke aanspraak tegen BeneluxKozijn ten aanzien van die gebreken.

ARTIKEL VIIIRISICO EN EIGENDOMSOVERDRACHT

 1. Zodra de producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden, draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan, tenzij deze schade te wijten is aan grove schuld van BeneluxKozijn.
 2. Het eigendom van de producten gaat pas op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan BeneluxKozijn uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan BeneluxKozijn is voldaan. De afnemer is niet bevoegd deze zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen. In geval van faillissement, surseance van betaling of beslaglegging op zaken is de afnemer gehouden om de curator, bewindvoerder c.q. beslagleggende partij te wijzen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL IXBETALING

 1. Indien niet anders overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke, geven de afnemer geen recht op uitstel van betaling. Meerwerk zal aan de afnemer in de eindnota in rekening worden gebracht. Betalingen vinden bij voorkeur op een door BeneluxKozijn aan te wijzen rekening plaats. Contante betalingen dienen steeds in overleg met BeneluxKozijn en zonder enige aftrek te geschieden op het kantoor van BeneluxKozijn aan de directeur, die zich als zodanig zal legitimeren. Betalingen aan andere personen dan aan de directeur zijn niet rechtmatig. De afnemer kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien zijn vordering door BeneluxKozijn wordt erkend of de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen. Dit geldt niet indien de afnemer consument is. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, heeft BeneluxKozijn zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag in rekening te brengen een rente naar een percentage van vier punten boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank over het bruto factuurbedrag, inclusief omzetbelasting en tevens alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL XAANBETALINGSREGELING EN GARANTIE

 1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten, inclusief het daarbij geleverde glas, wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor, indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, een termijn van vijftien jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering als bedoeld in artikel Vl lid 4, met dien verstande dat door BeneluxKozijn op hang- en sluitwerk, ventilatieschuiven en dergelijke, en zonweringen tevens vijftien jaar garantie wordt gegeven.
 2. Oppervlaktebehandelingen maken deel uit van het product en vallen onder de tien jaar garantie. Oppervlaktebehandelingen van roosters, waterslagen, zonwering en dergelijke vallen niet onder het product.
 3. Buiten de garantie vallen:
  • normale slijtage en glasschade, niet veroorzaakt door een constructiefout in de ramen;
  • kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
  • beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
  • beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege BeneluxKozijn aan het geleverde zijn uitgevoerd;
  • beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu;
  • zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in artikel I lid 3 genoemde voorschriften, adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepast, evenals door of namens de afnemer aangeleverde materialen.
 4. De garantie omvat uitsluitend vervanging of herstel ter keuze van BeneluxKozijn van datgene wat door de afnemer als ondeugdelijk wordt aangetoond in de zin van de kwaliteitseisen, met dien verstande dat de onder lid 3, laatste onderwerp bedoelde zaken en materialen en de aanbrengkosten hiervan niet vallen onder de garantie, zoals beschreven in lid 2.
 5. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan BeneluxKozijn te worden gemeld. Onder onverwijld in de zin van deze bepaling dient te worden verstaan uiterlijk drie dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel het moment dat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden.
  BeneluxKozijn is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk te herstellen. De afnemer zal BeneluxKozijn hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan BeneluxKozijn het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijke eveneens zonder kostenberekening toestaan.
 6. Indien BeneluxKozijn ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van BeneluxKozijn.
 7. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 8. De garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van BeneluxKozijn reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten.
 9. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met BeneluxKozijn gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is BeneluxKozijn met betrekking tot geen van deze overeenkomsten gehouden tot enige garantie hoe ook genaamd.

ARTIKEL XIAANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van BeneluxKozijn is beperkt tot nakoming van de in artikel X van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van BeneluxKozijn en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van BeneluxKozijn, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden. Dit laatste zal slechts het geval zijn indien de afnemer consument is of daarmee gelijk te stellen.
 3. De afnemer is gehouden BeneluxKozijn schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor BeneluxKozijn mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen BeneluxKozijn worden ingesteld. De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door BeneluxKozijn. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de afnemer consument is.

ARTIKEL XIIOVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: elke van de wil van BeneluxKozijn onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, evenals voor zover daaronder niet reeds begrepen: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, overstroming, wateroverlast, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van BeneluxKozijn of dat van zijn leveranciers.

ARTIKEL XIIIOPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Voldoet de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting die hem door de overeenkomst is opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot afname van de producten die door BeneluxKozijn worden geleverd), of in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de afnemer, dan heeft BeneluxKozijn het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst die met de afnemer is gesloten, geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat BeneluxKozijn tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 2. BeneluxKozijn heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel XIII lid 1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij BeneluxKozijn de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade gefixeerd op 50% van de vergoeding verschuldigd voor de nog niet uitgevoerde overeenkomst of een gedeelte daarvan. BeneluxKozijn heeft het recht om producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd, terug te nemen tegen contante creditering van de daarvoor door BeneluxKozijn berekende kostprijs.
 3. In de in artikel XIII lid 1 bedoelde gevallen kan BeneluxKozijn ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden.
  Daarnaast heeft BeneluxKozijn in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan wordt geleden. Het weigeren aanvaarden van producten door de klant ( consument), zonder een plausibele rede of op basis van niet medegedeelde specificaties ( melding dient steeds te gebeuren per aangetekend schrijven ) , worden door BeneluxKozijn niet aanvaard en zullen leiden tot een vordering van de volledige som zoals in de offerte aangegeven , vermeerderd met vorderingskosten, gerechtskosten en alle andere kosten die hieruit voortvloeien gecreëerd door de klant ( consument ) door het weigeren van de producten en/of de montage hiervan.

ARTIKEL XIVTOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.